Jedność wiedzy, jedność poznania
Zdjęcie akademików

Akademia Młodych Uczonych i Artystów, jako pierwsza Akademia tego typu w Polsce, została powołana w roku 2010. Jednym z głównych celów powołania Akademii  było stworzenie wybitnym młodym naukowcom we wrocławskim środowisku akademickim miejsca, w którym będą mieli możliwość niezależnego i samodzielnego rozwoju.

Honorowa Kapituła Akademii 

Wyboru pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów dokonała Honorowa Kapituła. W ten sposób zapewniono Akademii elitarny charakter, najwyższy poziom i niezależność. Jest to starannie wyselekcjonowane grono cenionych postaci ze świata nauki. Zasiadają w niej

  1. prof. Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
  2. prof. Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
  3. dr Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia
  4. prof. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk
  5. prof. Tadeusz Luty Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  6. prof. Maciej Żylicz Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Kapituła przyjmuje od członków Akademii coroczne sprawozdania z działalności. Wyboru członków w kolejnych latach Akademia dokonuje samodzielnie, stając się tym samym niezależnym forum młodych uczonych i artystów. Aktualnie Akademia ma 28 członków. Członkowie wybierani są na pięcioletnią kadencję. Członkami Akademii są osoby reprezentujące możliwie różne dziedziny nauki i sztuki.

Instytucjonalizacja

Akademia Młodych Uczonych i Artystów została powołana mocą Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 2573/11. Obsługę administracyjną, prawną i finansową Akademii zapewnia Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia. Załącznikiem do zarządzenia Prezydenta jest regulamin Akademii.

Finansowanie działań Akademii

Akademia dysponuje budżetem, który przeznaczony jest na projekty (edukacyjne, edukacyjno-badawcze i popularyzatorskie) i bieżące działania członków Akademii. Zespoły złożone z członków Akademii pozyskują również środki z instytucji finansujących naukę, a w tym z Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i innych. Działania mające na celu pozyskanie finansowania badań i projektów członków Akademii są wspierane przez Honorową Kapitułę.

Struktura Akademii

Akademia nie jest ani zhierarchizowana, ani silnie sformalizowana, charakteryzuje ją adhokratyczny sposób pracy. Do realizacji konkretnych przedsięwzięć powoływane są specjalne zespoły złożone z członków Akademii (i ewentualnie ich współpracowników).  Nad całością przedsięwzięć Akademii czuwa Przewodniczący Akademii, którego rola jest zbliżona do administratora i opiekuna Akademii. Akademia dysponuje pełną wolnością co do swojej struktury organizacyjnej i może w każdej chwili ją zmienić.

Dalsze informacje

Więcej informacji o działalności Akademii. Idea Akademii omówiona jest tutaj. Szczegółowy opis projektów Akademii znajduje się tutaj. Lista członków Akademii jest zamieszczona tutaj. Sprawozdania z działalności Akademii z ostatnich lat znajdują się tutaj. Historia powstania Akademii znajduje się tutaj.

Animowane logo Akademii Młodych Uczonych i Artystów (J. Jernajczyk, P. Hendrich)

Zdjęcia z uroczystości nominacji członków Akademii

Idź na górę