REGULAMIN AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW

§ l. Akademia Młodych Uczonych i Artystów, zwana dalej Akademią, może używać znaku graficznego, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu.

§ 2. l. Nowych członków Akademii powołuje Prezydent Wrocławia spośród kandydatów rekomendowanych przez Członków Akademii.

2. W skład Akademii wchodzą Członkowie, wśród których wyróżnia się:

l) Członków Zwyczajnych, wybieranych na S-letnią kadencję, z możliwością jej skrócenia lub
przedłużenia;
2) Członków Wspierających, wybieranych na czas nieokreślony.

§ 3. l. Członkami Zwyczajnymi Akademii mogą zostać osoby, które:

l) posiadają znaczące osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie nanki lub sztuki;
2) wyrażają zainteresowanie i czynnie współpracują z przedstawicielami różnych dziedzin nauki i sztuki oraz odznaczają się pracą na rzecz środowiska naukowego lub artystycznego;
3) pracują lub rozwijają karierę naukową lub artystyczną na terenie województwa dolnośląskiego, z wyjątkami określonymi przez Członków Akademii;
4) nie mają ukończonych 35 Jat.

2. Kandydaci na Członków Zwyczajnych wybierani są w następującym trybie:

l) raz w roku spośród osób zgłoszonych przez Członków Akademii, przedstawicieli środowiska naukowego lub bezpośrednio zainteresowanych, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy;
2) termin zgłoszenia kandydatur upływa 30 maja każdego roku;
3) wybór następuje na podstawie wyników głosowania w czasie posiedzenia Akademii. Do wyboru na Członka wymagane jest uzyskanie głosów co najmniej 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych Akademii. Wybory nowych Członków odbywają się w okresie do 30 czerwca roku, w którym zostały złożone kandydatury. Wyniki wyborów publikowane są w formie uchwały.

3. Liczba Członków Zwyczajnych nie przekracza 30 osób.

4. Członek Zwyczajny ma prawo:

l) uczestniczyć w posiedzeniach i głosowaniach nad uchwałami we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Akademię;
2) inicjowania i uczestniczenia w projektach realizowanych przez Akademię;
3) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania Akademii.

5. Członek Zwyczajny ma obowiązek:

l) brania czynnego udziału w pracach Akademii;
2) współpracy z Członkami Kapituły;
3) przestrzegania niniejszego Regulaminu i uchwał podjętych przez Akademię.

6. Kadencja Członków Akademii może zostać przedłużona. Decyzja o przedłużeniu kadencji podejmowana jest w drodze głosowania Członków. Wniosek do Prezydium Akademii o przedłużenie kadencji (wraz z uzasadnieniem oraz propozycją okresu przedłużenia) składają Członkowie zainteresowani przedłużeniem kadencji w Akademii. Okres przedłużenia nie może być dłuższy niż 5 lat. Kadencja może zostać przedłużona jednokrotnie. Członkowie są związani propozycją okresu
przedłużenia kadencji zaproponowaną przez zainteresowanego.

§ 4. l. Członkiem W spierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Akademii.

2. Wyboru kandydatów na Członków Wspierających dokonują Członkowie Zwyczajni. Do wyboru kandydata wymagane jest uzyskanie co najmniej 2/3 głosów Członków Zwyczajnych. W przypadku wyboru kandydatów na Członków W spierających nie mają zastosowania ograniczenia zawarte w § 3 ust. 2.

3. Członkowie Zwyczajni po upływie kadencji na jaką zostali powołani, nabywają statns Członka W spierającego bez konieczności stosowania procedury wyboru określonej w ust. 2.

4. Członkowie Wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów dotyczących działalności Akademii, w szczególności sposobu wykorzystywania przez Akademię udzielanego jej wsparcia, w tym wsparcia finansowego.

§ 5. l. Utrata członkostwa w Akademii następuje w wyniku:

l) rezygnacji z członkostwa;
2) śmierci Członka;
3) odwołania przez Prezydenta Wrocławia, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

2. Prezydent Wrocławia odwołuje Członka Akademii, jeśli wniosek o odwołanie poprze 2/3 wszystkich Członków, w przypadku:

l) nieprzestrzegania obowiązków Członka określonych w niniejszym Regulaminie;
2) naruszenia dobrego imienia Akademii;
3) popełnienia czynów naruszających dobre obyczaje w nauce lub sztnce.

§ 6. l. Spośród swojego grona Członkowie Zwyczajni wybierają Prezydium.

2. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) organizacja posiedzei1 Akademii;
2) przewodniczenie posiedzeniom;
3) reprezentowanie Akademii na zewnątrz;
4) współpraca z Członkami Kapituły;
5) podpisywanie korespondencji w imieniu Akademii;
6) bieżąca współpraca z Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia;
7) inicjowanie oraz wspieranie projektów i prac zespołów powołanych przy Akademii;
8) podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla Akademii, w szczególności w sytnacji potrzeby pilnego podjęcia decyzji oraz ogłaszanie podjętych decyzji.

3. W skład Prezydium wchodzą:

l) Przewodniczący Akademii,
2) Wiceprzewodniczący Akademii.

4. Skład Prezydium nie może liczyć więcej niż 5 osób.

5. Członkowie Prezydium powinni reprezentować możliwie różne dziedziny wiedzy i sztnki.

6. Prezydium wybierane jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Członków Zwyczajnych.

7. Spośród wyłonionych Członków Prezydium Członkowie Zwyczajni wybierają Przewodniczącego i zastępców przewodniczącego w głosowaniu tajnym.

8. Spośród Członków Zwyczajnych mogą zostać wybrane – na czas określony – osoby pełniące doraźne funkcje reprezentacyjne lub organizacyjne, na przykład w celu kontaktów z osobami lub organizacjami, lub na czas realizacji projektów podejmowanych przez Akademię.

9. Wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska przez Akademię następuje w wyniku:

l) w przypadku spraw osobowych – głosowania tajnego;
2) w pozostałych przypadkach – głosowania jawnego.

10. Do podjęcia uchwały poza wyjątkami określonymi w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § S ust. 2, wymagany jest udział w głosowaniu ponad połowy osób uprawnionych do głosowania (Członków Akademii). Poza przypadkami określonymi w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

11. Posiedzenia Akademii są protokołowane.

§ 7. l. Członkom Akademii za prace wykonywane na rzecz Gminy Wrocław Akademii przysługuje wynagrodzenie.

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie odrębna urnowa cywilno-prawna, określająca termin i zakres realizowanych prac, uwzględniająca udział w posiedzeniach Akademii i poziom zaangażowania Członków, w tym w realizację projektów Akademii

§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną Akademii zapewnia Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym w szczególności:

l) obsługa posiedzeń Akademii; w tym ich protokołowanie i sporządzanie list obecności;
2) gromadzenie dokumentacji Akademii, w tym dokumentacji z realizowanych projektów.

§ 9. l. Akademia obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Akademii odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Prezydium.

Zarządzenie nr 7028_ Regulamin