REGULAMIN AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW

§ 1

Akademia Młodych Uczonych i Artystów, zwana dalej Akademią, może używać znaku graficznego, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu.

§ 2

1. Członków Akademii powołuje Prezydent Wrocławia spośród kandydatów rekomendowanych przez Członków Akademii, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz §4 ust. 2 i 3.
2. Powołanie pierwszego składu Akademii następuje według zasad określonych w § 3 i § 4 zarządzenia.
3. W skład Akademii wchodzą Członkowie, wśród których wyróżnia się:

1) Członków Zwyczajnych, wybieranych na 5-letnią kadencję, bez możliwości
ponownego wyboru;
2) Członków Wspierających, wybieranych na czas nieokreślony.

§ 3

1. Członkami Zwyczajnymi Akademii mogą zostać osoby, które:
1) posiadają znaczące osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie nauki i/lub sztuki;
2) wyrażają zainteresowanie i czynnie współpracują z przedstawicielami różnych dziedzin nauki i sztuki oraz pracą na rzecz środowiska naukowego i/lub artystycznego;
3) pracują i/lub rozwijają karierę naukową i/lub artystyczną na terenie województwa dolnośląskiego, z wyjątkami określonymi przez Członków Akademii;
4) nie ukończyły 35 lat.
2. Kandydaci na Członków Zwyczajnych wybierani są następującym trybie:
1) raz w roku spośród osób zgłoszonych przez Członków Akademii lub przedstawicieli
środowiska naukowego;
2) termin zgłoszenia kandydatur upływa 15 maja każdego roku;
3) wybór następuje na podstawie wyników głosowania w czasie posiedzenia Akademii.
Do wyboru na Członka wymagane jest uzyskanie głosów przez 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych Akademii. Wybory kandydatów na nowych członków następują do 30 czerwca w roku złożenia kandydatury.
3. Liczba Członków Zwyczajnych nie przekracza 30 osób.
4. Członek Zwyczajny ma prawo:
1) udziału w posiedzeniach i głosowania nad uchwałami we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Akademię;
2) uczestniczenia w projektach realizowanych przez Akademię;
3) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania Akademii.
5. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
1) brania czynnego udziału w pracach Akademii;
2) współpracy z Członkami Kapituły;
3) przestrzegania niniejszego Regulaminu i uchwał podjętych przez Akademię.

§ 4

1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Akademii.
2. Wyboru kandydatów na Członków Wspierających dokonują Członkowie Zwyczajni. Do wyboru kandydata wymagane jest uzyskanie głosów 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych. W przypadku wyboru kandydatów na Członków Wspierających nie mają zastosowania ograniczenia zawarte w § 3 ust. 2
3. Członkowie Zwyczajni po upływie kadencji na jaką zostali powołani, nabywają status Członka Wspierającego bez konieczności stosowania procedury wyboru określonej w ust. 2.
4. Członkowie Wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów dotyczących działalności Akademii, w szczególności sposobu wykorzystywania przez Akademię udzielanego jej wsparcia, w tym wsparcia finansowego.

§ 5

1. Utrata członkostwa w Akademii następuje w wyniku:
1) rezygnacji z członkostwa;
2) śmierci Członka;
3) odwołania przez Prezydenta Wrocławia, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

2. Prezydent Wrocławia odwołuje członka Akademii, jeśli wniosek o odwołanie poprze 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych, w przypadku:

1) nieprzestrzegania obowiązków Członka określonych w niniejszym Regulaminie;
2) naruszenia dobrego imienia Akademii;
3) popełnienia czynów naruszających dobre obyczaje w nauce (sztuce).

§ 6

1. Członkowie Zwyczajni wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) organizacja posiedzeń Akademii;
2) przewodniczenie posiedzeniom;
3) reprezentowanie Akademii na zewnątrz;
4) współpraca z Członkami Kapituły;
5) podpisywanie korespondencji w imieniu Akademii;
6) bieżąca współpraca z Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3. Spośród Członków Zwyczajnych mogą zostać wybrane – na czas określony – osoby
pełniące doraźne funkcje reprezentacyjne i/lub organizacyjne, na przykład w celu
kontaktów z osobami lub organizacjami, lub na czas realizacji projektów podejmowanych
przez Akademię.
4. Wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska przez Akademię następuje w wyniku:
1) w przypadku spraw osobowych – głosowania tajnego;
2) w pozostałych przypadkach – głosowania jawnego.
5. Do podjęcia uchwały poza wyjątkami określonymi w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2, wymagana jest obecność w czasie głosowania ponad połowy osób uprawnionych do głosowania (Członków Akademii). Poza przypadkami określonymi w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. Posiedzenia Akademii są protokołowane.

§ 7

1. Członkom Akademii za prace wykonywane na rzecz Miasta i Akademii przysługuje
wynagrodzenie.

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie odrębna umowa cywilno-prawna, określająca termin i zakres realizowanych prac, uwzględniająca udział w posiedzeniach Akademii i poziom zaangażowania Członków, w tym w realizację projektów Akademii.

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Akademii zapewnia Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym w szczególności:
1) obsługa posiedzeń Akademii; w tym ich protokołowanie i sporządzanie list obecności;
2) gromadzenie dokumentacji Akademii, w tym dokumentacji z realizowanych projektów.

§ 9

1. Akademia obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Akademii odbywają się co najmniej 2 razy w miesiącu, według harmonogramu ustalonego przez Przewodniczącego Akademii, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Akademickiego, Rynek 13 we Wrocławiu.