Jedność wiedzy, jedność poznania

REGULAMIN AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW

 • l. Akademia Młodych Uczonych i Artystów, zwana dalej Akademią, może używać znaku graficznego, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu.
 • 2. l. Nowych członków Akademii powołuje Prezydent Wrocławia spośród kandydatów rekomendowanych przez Członków Akademii.2. W skład Akademii wchodzą Członkowie, wśród których wyróżnia się:
  1. l) Członków Zwyczajnych, wybieranych na S-letnią kadencję, z możliwością jej skrócenia lub przedłużenia;
  2. 2) Członków Wspierających, wybieranych na czas nieokreślony.
 • 3.
  1. l. Członkami Zwyczajnymi Akademii mogą zostać osoby, które:
   1. l) posiadają znaczące osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie nauki lub sztuki;
   2. 2) wyrażają zainteresowanie i czynnie współpracują z przedstawicielami różnych dziedzin nauki i sztuki oraz odznaczają się pracą na rzecz środowiska naukowego lub artystycznego;
   3. 3) pracują lub rozwijają karierę naukową lub artystyczną na terenie województwa dolnośląskiego, z wyjątkami określonymi przez Członków Akademii;
   4. 4) nie mają ukończonych 35 lat.
  2. 2. Kandydaci na Członków Zwyczajnych wybierani są w następującym trybie:
   1. l) raz w roku spośród osób zgłoszonych przez Członków Akademii, przedstawicieli środowiska naukowego lub bezpośrednio zainteresowanych, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy;
   2. 2) termin zgłoszenia kandydatur upływa 30 maja każdego roku;
   3. 3) wybór następuje na podstawie wyników głosowania w czasie posiedzenia Akademii. Do wyboru na Członka wymagane jest uzyskanie głosów co najmniej 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych Akademii. Wybory nowych Członków odbywają się w okresie do 30 czerwca roku, w którym zostały złożone kandydatury. Wyniki wyborów publikowane są w formie uchwały.
  3. 3. Liczba Członków Zwyczajnych nie przekracza 30 osób.
  4. 4. Członek Zwyczajny ma prawo:
   1. l) uczestniczyć w posiedzeniach i głosowaniach nad uchwałami we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Akademię;
   2. 2) inicjowania i uczestniczenia w projektach realizowanych przez Akademię;
   3. 3) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania Akademii.5. Członek Zwyczajny ma obowiązek:l) brania czynnego udziału w pracach Akademii;
   4. 2) współpracy z Członkami Kapituły;
   5. 3) przestrzegania niniejszego Regulaminu i uchwał podjętych przez Akademię.6. Kadencja Członków Akademii może zostać przedłużona. Decyzja o przedłużeniu kadencji podejmowana jest w drodze głosowania Członków. Wniosek do Prezydium Akademii o przedłużenie kadencji (wraz z uzasadnieniem oraz propozycją okresu przedłużenia) składają Członkowie zainteresowani przedłużeniem kadencji w Akademii. Okres przedłużenia nie może być dłuższy niż 5 lat. Kadencja może zostać przedłużona jednokrotnie. Członkowie są związani propozycją okresu
    przedłużenia kadencji zaproponowaną przez zainteresowanego.
 • 4.
  1. l. Członkiem W spierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Akademii.2. Wyboru kandydatów na Członków Wspierających dokonują Członkowie Zwyczajni. Do wyboru kandydata wymagane jest uzyskanie co najmniej 2/3 głosów Członków Zwyczajnych. W przypadku wyboru kandydatów na Członków W spierających nie mają zastosowania ograniczenia zawarte w § 3 ust. 2.3. Członkowie Zwyczajni po upływie kadencji na jaką zostali powołani, nabywają status Członka W spierającego bez konieczności stosowania procedury wyboru określonej w ust. 2.4. Członkowie Wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów dotyczących działalności Akademii, w szczególności sposobu wykorzystywania przez Akademię udzielanego jej wsparcia, w tym wsparcia finansowego.
 • 5.
  1. l. Utrata członkostwa w Akademii następuje w wyniku:
   1. l) rezygnacji z członkostwa;
   2. 2) śmierci Członka;
   3. 3) odwołania przez Prezydenta Wrocławia, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.2. Prezydent Wrocławia odwołuje Członka Akademii, jeśli wniosek o odwołanie poprze 2/3 wszystkich Członków, w przypadku:
    1. l) nieprzestrzegania obowiązków Członka określonych w niniejszym Regulaminie;
    2. 2) naruszenia dobrego imienia Akademii;
    3. 3) popełnienia czynów naruszających dobre obyczaje w nauce lub sztuce.
 • 6.
  1. l. Spośród swojego grona Członkowie Zwyczajni wybierają Prezydium.
  2. 2. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
   1. 1) organizacja posiedzei1 Akademii;
   2. 2) przewodniczenie posiedzeniom;
   3. 3) reprezentowanie Akademii na zewnątrz;
   4. 4) współpraca z Członkami Kapituły;
   5. 5) podpisywanie korespondencji w imieniu Akademii;
   6. 6) bieżąca współpraca z Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia;
   7. 7) inicjowanie oraz wspieranie projektów i prac zespołów powołanych przy Akademii;
   8. 8) podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dla Akademii, w szczególności w sytuacji potrzeby pilnego podjęcia decyzji oraz ogłaszanie podjętych decyzji.
  3. 3. W skład Prezydium wchodzą:
   1. l) Przewodniczący Akademii,
   2. 2) Wiceprzewodniczący Akademii.
  4. 4. Skład Prezydium nie może liczyć więcej niż 5 osób.
  5. 5. Członkowie Prezydium powinni reprezentować możliwie różne dziedziny wiedzy i sztuki.
  6. 6. Prezydium wybierane jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Członków Zwyczajnych.
  7. 7. Spośród wyłonionych Członków Prezydium Członkowie Zwyczajni wybierają Przewodniczącego i zastępców przewodniczącego w głosowaniu tajnym.
  8. 8. Spośród Członków Zwyczajnych mogą zostać wybrane – na czas określony – osoby pełniące doraźne funkcje reprezentacyjne lub organizacyjne, na przykład w celu kontaktów z osobami lub organizacjami, lub na czas realizacji projektów podejmowanych przez Akademię.
  9. 9. Wyrażenie opinii lub zajęcie stanowiska przez Akademię następuje w wyniku:
   1. l) w przypadku spraw osobowych – głosowania tajnego;
   2. 2) w pozostałych przypadkach – głosowania jawnego.
  10. 10. Do podjęcia uchwały poza wyjątkami określonymi w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § S ust. 2, wymagany jest udział w głosowaniu ponad połowy osób uprawnionych do głosowania (Członków Akademii). Poza przypadkami określonymi w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2, § 5 ust. 2, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
  11. 11. Posiedzenia Akademii są protokołowane.
 • 7.
  1. l. Członkom Akademii za prace wykonywane na rzecz Gminy Wrocław Akademii przysługuje wynagrodzenie.
  2. 2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie odrębna urnowa cywilno-prawna, określająca termin i zakres realizowanych prac, uwzględniająca udział w posiedzeniach Akademii i poziom zaangażowania Członków, w tym w realizację projektów Akademii
 • 8. Obsługę organizacyjno-techniczną Akademii zapewnia Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym w szczególności:
  1. l) obsługa posiedzeń Akademii; w tym ich protokołowanie i sporządzanie list obecności;
  2. 2) gromadzenie dokumentacji Akademii, w tym dokumentacji z realizowanych projektów.
 • 9.
  1. l. Akademia obraduje na posiedzeniach.
  2. 2. Posiedzenia Akademii odbywają się według harmonogramu ustalonego przez Prezydium.
Idź na górę