Jedność wiedzy, jedność poznania

Ubrany w niebieską koszulę i ciemną marynarkę Jakub Jernajczyk spogląda przed siebie
Afiliacja Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Członkostwo w AMUiA rok 2010
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa sztuka/sztuki plastyczne + matematyka

W pracy twórczej i badawczej skupiam się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. W szczególności interesują mnie: poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzę instalacje artystyczne inspirowane matematyką, fizyką i filozofią. Jestem również autorem tekstów naukowych i popularnonaukowych z pogranicza filozofii, matematyki i teorii sztuki.
Ważnym elementem mojej aktywności jest popularyzacja nauki i sztuki. Jestem autorem projektów Język Maszyn (wraz z Jarosławem Drapałą i Bartłomiejem Skowronem) oraz Filozoficzne Zoo. Uczestniczyłem też w wielu inicjatywach edukacyjnych i popularyzatorskich, takich jak Uniwersytet Dzieci, Matma nie gryzie, Filomates, Dolnośląski Festiwal Nauki czy Wrocławska Wszechnica Filozoficzna.


Ubrany w czarną marynarkę i błękitną koszulę Adam Mrozowicki uśmiecha się patrząc przed siebie
Afiliacja Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Członkostwo w AMUiA rok 2012
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa nauki społeczne/ nauki socjologiczne

Moje zainteresowania badawcze obejmują socjologię pracy, socjologię gospodarki, porównawcze badania nad zbiorowymi stosunkami pracy, badania nad prekaryzacją zatrudnienia, a także krytyczny realizm społeczny oraz metodologię badań biograficznych. Kierowałem projektami badawczymi finansowanymi ze Komisji Europejskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Jestem wiceprzewodniczącym Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członkiem redakcji Przeglądu Socjologicznego oraz czasopisma Transfer: European Review of Labour and Research. Kieruję w UWr projektem NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, a także Horizon Europe INCA „Increase Corporate political responsibility and Accountability”


Ubrany w szarą marynarkę i czarną koszulkę Skowron Bartlomiej patrzy przed siebie
Afiliacja Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska (wcześniej Uniwersytet Wrocławski)
Członkostwo w AMUiA 2012-2017. Od września 2013 do maja 2017 Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych i Artystów
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa filozofia

Bartłomiej Skowron – miłośnik mądrości (miłuje się to, czego się nie ma), platonik, filozof matematyczny. Na co dzień tropi nieoczywiste związki łączące filozofię i matematykę. Problemy filozoficzne stara się rozwiązywać posługując się strukturami matematycznymi. W szczególności rozwija i promuje topoontologię, tzn. ontologię w której ważne są przestrzenno-topologiczne aspekty, patrz najnowsza książka Część i całość. W stronę topoontologii (poniżej zdjęcie książki, w tle wnętrze Gmachu Głównego PW). Pracuje nad dynamiczną teorii idei, w której zawzięcie i z wielkim przekonaniem broni współczesnej formy platonizmu. Interesuje się również filozofią matematyki, fenomenologią, etyką, antropologią filozoficzną oraz polityką i administracją nauki. Animator życia naukowego. Współinicjator projektów edukacyjnych „Porządne myślenie”, „Filomates” oraz „Wyrzeźbić mądrość”. Amator sportu. Hobbysta nowych technologii i świata wirtualnego. Więcej informacji o autorze .

Poniżej zamieszczony jest film pt. “Wyrzeźbić mądrość. W poszukiwaniu form i znaczenia filozofii w edukacyjnej przestrzeni Wrocławia”. Film powstał w ramach projektu Akademii Młodych Uczonych i Artystów, celem filmu jest wspieranie wszelkich działań prowadzących do mądrego wprowadzenia filozofii do szkół. Film powstał we wnętrzach pracowni rzeźbiarskich Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Youtube


Afiliacja Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Curie w Lublinie
Członkostwo w AMUiA rok 2013
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa nauki i komunikacji społecznej i mediach

Badam medialne transformacje życia codziennego, szczególnie mediatyzację życia rodzinnego, sportu i aktywności fizycznej, codzienności ludzi młodych. Prowadzę badania m.in. nad medialnym detoksem i innymi formami ograniczania technologii.
Jestem zainteresowana znaczeniem technologii medialnych także podczas gwałtownych zmian i kryzysów (jak pandemia czy wojna). Moje badania mają przede wszystkim charakter jakościowy, lokują się głównie w teorii mediatyzacji, a także na pograniczu medioznawstwa, socjologii i psychologii.
Ze szczegółami mojej pracy akademickiej można zapoznać się na stronie Kopecka Piech


Ubrany w czarną marynarkę i niebieską koszulę Radoslaw Rudek patrzy przed siebie
Afiliacja Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Członkostwo w AMUiA od 2013 r., od 2018 wspierający
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa nauki techniczne, informatyka

Otrzymał stopnie magistra inżyniera i doktora na Politechnice Wrocławskiej oraz doktora habilitowanego na Wojskowej Akademii Technicznej w dyscyplinie informatyka w dziedzinie nauk technicznych (wniosek habilitacyjny złożony w 2012 r.). Opublikował ponad 100 artykułów (35 w czasopismach z JCR), cytowanych ponad 600 razy, indeks Hirscha 13 (Web of Science). Kierował 6 projektami badawczymi ze środków MNiSW, NCN, NCBiR. Należy do grona redakcyjnego czasopisma Applied Mathematical Modelling. Do zainteresowań naukowych należą m.in. badania operacyjne, projektowanie algorytmów, sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, harmonogramowanie, zarządzanie zasobami. Prywatnie interesuje się literaturą fantasy, science-fiction, historią, strzelectwem sportowym, bronią palną i łucznictwem.


Ubrana w czarną koszulę Sabina Górska uśmiecha się patrząc przed siebie
Afiliacja Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
Członkostwo w AMUiA rok 2014-2019
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa biologia, mikrobiologia, immunobiologia

Dr hab. Sabina Górska specjalizuje się w określaniu mechanizmów oddziaływania mikroorganizmów tworzących mikroflorę z komórkami układu odpornościowego, w tym analizą strukturalną antygenów bakteryjnych zaangażowanych w oddziaływania z gospodarzem, określeniem ich właściwości immunomodulatorowych oraz ich wpływu na zdrowie gospodarza. Poznanie mechanizmów oddziaływania gospodarz–mikroflora ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju terapii ludzkich schorzeń w szczególności, takich jak alergie, wrzodziejące zapalenia jelit, choroby autoimmunologiczne czy neurodegeneracyjne. W kierowanym przez nią Laboratorium prowadzone są badania związane z analizą receptorów, białek i szlaków sygnałowych zaangażowanych w rozpoznanie i regulację odpowiedzi układu odpornościowego przez mikroorganizmy tworzące mikroflorę. Jednym z wiodących tematów w jej Laboratorium jest opracowywanie nowych terapii w walce z chorobami o podłożu alergicznym z wykorzystaniem antygenów bakterii probiotycznych.


Otoczona kwiatami Ewa Błaszczak uśmiecha się patrząc przed siebie
Afiliacja Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Członkostwo w AMUiA rok 2017
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa nauki ścisłe i przyrodnicze/nauki biologiczne

W obszarze moich zainteresowań naukowych znajduje się szeroko pojęta biologia molekularna i biochemia, ze szczególnym uwzględnieniem białek oraz ich modyfikacji. Tematyka badawcza skupia się obecnie na procesie ubikwitynacji białek – modyfikacji, która prowadzi do degradacji uszkodzonych i nieprawidłowo funkcjonujących białek oraz pełni kluczową rolę w licznych procesach komórkowych. Zaburzenia na jakimkolwiek etapie procesu ubikwitynacji są przyczyną szeregu chorób, w tym: nowotworowych, neurodegeneracyjnych, infekcyjnych, o podłożu immunologicznym lub genetycznym. Stąd wiedza na temat mechanizmów molekularnych oraz funkcji poszczególnych komponentów procesu jest istotna w określeniu potencjalnych celów interwencji farmakologicznych. Popularyzuję naukę wśród dzieci i młodzieży prowadząc różnego rodzaju warsztaty.


Ubrana w bluzkę w kwiaty Joanna Olesiak-Bańska uśmiecha się patrząc przed siebie
Afiliacja Instytut Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska
Członkostwo w AMUiA rok 2017
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa chemia fizyczna, inżynieria materiałowa

Moje badania dotyczą nanomateriałów funkcjonalnych, szczególnie nanocząstek złota o atrakcyjnych właściwościach optycznych (fluorescencji, nieliniowych właściwościach optycznych, chiralności), dla zastosowań w bioobrazowaniu. Inspirując się samoorganizacją układów biologicznych (szczególnie białek amyloidogennych) badam także mechanizmy samoorganizacji w nanoskali. Pracę magisterską obroniłam w dziedzinie biotechnologii i fizyki, doktorat z chemii (2012), a habilitację w inżynierii materiałowej (2019), co daje mi dobre podstawy do prowadzenia interdyscyplinarnych badań, możliwych dzięki zdobywanemu finansowaniu: Sonata Bis (NCN), First Team (FNP), Iuventus Plus (MNiSW). Jestem autorem 60 publikacji. Doświadczenie w pracy naukowej zdobywałam podczas staży naukowych na Univ. Cambridge (Wielka Brytania), UC – Berkeley (USA), ANU (Australia), ENS de Cachan (Francja).


Ubrana w czarny żakiet i biała bluzkę Marta Migocka-Patrzałek uśmiecha się patrząc przed siebie
Afiliacja Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Członkostwo w AMUiA rok 2017
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa biologia molekularna, biologia rozwoju zwierząt, choroby mięśniowe, zwierzęce modele ludzkich chorób (danio pręgowane i muszka owocowa).

Moje zainteresowania badawcze skupiają się na biologii rozwoju zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mięśni oraz chorób mięśniowych. Pracuję na zwierzęcych modelach badawczych takich jak danio pręgowany oraz muszce owocowej. Naukowo podchodzę także do popularyzacji nauki i dydaktyki, zwłaszcza e-learningu. Swoje badania prowadzę m. in. dzięki grantom NCN, NAWA oraz grantom wewnętrznym. Ich realizacja jest możliwa także dzięki współpracy z ośrodkami zagranicznymi, realizowanymi m.in. dzięki stypendiom Rządu Francuskiego, polsko-amerykańskiej fundacji Fulbrighta czy programu Socrates/Erasmus. Prowadzę także zajęcia dydaktyczne, angażuję się w życie Uczelni oraz popularyzację nauki. Jestem członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa „Zebrafish”, które bardzo aktywnie popularyzuje model badawczy jakim jest danio pręgowane. Moja aktywność została doceniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz licznymi nagrodami Rektora UWr.
Mój profil naukowy na portalu Research Gate
Strona www


Ubrana w czarną bluzkę Urszula Lisowska patrzy przed siebie
Afiliacja Uniwersytet Wrocławski
Członkostwo w AMUiA rok 2017
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa filozofia

Zajmuję się filozofią polityki i filozofią społeczną. Opublikowałam książkę poświęconą przedstawicielce współczesnego amerykańskiego liberalizmu i tzw. podejścia zdolnościowego (capability approach), Marcie Craven Nussbaum. Przy okazji tych badań zainteresowałam się związkami między polityką a estetyką, co z kolei doprowadziło mnie do filozofii Hanny Arendt. Obecnie zajmuję się przede wszystkim kwestiami środowiskowymi (pytając o rozumienie polityki w dobie antropocenu) oraz – i w związku z tym – kategorią z(a)dziwienia (wonder). We wszystkich tych obszarach szczególne znaczenie mają dla mnie wątki feministyczne.
W od maja 2019 do maja 2021 roku pełniłam funkcję przewodniczącej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.


Blondynk z włosami zarzuconymi na ramię - Alicja Patanowska melancholijnie patrzy w kadr
Afiliacja Akademia Sztuk Pięknych im. E.Gepperta we Wrocławiu
Członkostwo w AMUiA rok 2018
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa Sztuka

Garncarka, artystka wizualna, projektantka i doktorka sztuki. Wiedza ciała nabywana w bezpośrednim kontakcie z materiałem jest kluczowa dla jej praktyki artystycznej i projektowej.
Jej odpowiedzią na eskalację chaosu konsumpcji jest przyjęcie nieantropocentrycznej perspektywy w relacji człowieka ze światem. Fanka roślin i barteru.
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Royal College of Art w Londynie. Alicja jest laureatką (wybór z 18) m.in. Nagrody Radia Wrocław Kulura Emocje (2022), Nagrody Publiczności 18.
Przeglądu Sztuki Survival (2021), Franz Award (2019), Mazda Design Award (2018), nagrody Gazety Wyborczej WARTO (2017), British Glass Biennale (2015).
Stypendystką (wybór z 10) m.in. prestiżowego programu Młoda Polska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz stypendium im. Jerzego Grotowskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktoranta w zakresie sztuki.
Jej prace stanowią część kolekcji sztuki i wzornictwa m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, kolekcji sztuki Hotelu Europejskiego, czy Shanghai Museum of Glass.
Jej produkty są dostępne np. w Barbican Center czy TATE Modern w Londynie. Brała udział w ponad 100 wystawach na całym świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Korei, Niemczech, Azerbejdżanie, Szwecji, Finlandii, Chinach, Brazylii.


Nosząca czerwone kolczyki i wzorzystą bluzkę dr Aurelia Cegłowska uśmiecha się patrząc w kadr

Członkostwo w AMUiA rok 2019 (członek wspierający)
Reprezentowana dziedzina/dyscyplina naukowa biologia

Tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biologii otrzymała broniąc pracę dyplomową pt.: „Ekotopowe zróżnicowanie Elodea canadensis z Polski zachodniej” zrealizowaną w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska na wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów doktoranckich kierowała wieloma projektami naukowymi. Prowadziła liczne warsztaty i seminaria popularyzujące naukę, m.in. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Od wielu lat jako nauczyciel jest zaangażowana w pracę z młodzieżą. Cechuje ją pomysłowość, kreatywność i konsekwentne dążenie do celu, a także realistyczna ocena potrzeb i możliwości podopiecznych. Codzienna praca z młodymi ludźmi daje jej siły i wenę do nieustannego doskonalenia własnych umiejętności i podejmowania dalszych inicjatyw edukacyjno-pedagogicznych.

Idź na górę