Jedność wiedzy, jedność poznania

Jedność wiedzy

Akademia Młodych Uczonych i Artystów skupia naukowców i artystów z różnych dziedzin nauki i sztuki. Dziedziny  uprawiane przez  członków Akademii  są często specjalistyczne i bardzo wąskie.  Niemniej na seminariach Akademii  obecna jest idea jedności całej wiedzy, a także przekonanie o głębokich podobieństwach zachodzących pomiędzy nauką i sztuką. Struktura współczesnej wiedzy naukowej jest złożona i związki zachodzące pomiędzy jej częściami są prima facie niewidoczne. Podczas spotkań Akademii związki te są wyławiane i poddawane krytycznej dyskusji. Specjaliści różnych dziedzin przyglądają się nawzajem różnym sposobom myślenia i kultywowania wiedzy, tym samym ich sposoby myślenia konfrontują się, mieszają ze sobą i się przenikają. To zaś wspiera proces jednoczenia się różnych perspektyw w polifoniczną jedność.  Wcieleniem idei jedności wiedzy są  zarówno międzydziedzinowe badania prowadzone  przez zespoły badawcze, jak i śmiałe projekty edukacyjne i popularyzatorskie.

Idea jedności wiedzy jest szczególnie ważna w odniesieniu do wiedz daleko od siebie oddalonych. Jest tak w przypadku humanistyki i nauk ścisłych, których oddzielenie zarówno instytucjonalne, jak i to w opinii społecznej, jest silne – a utwierdzane jest przez edukację szkolną. W Akademii Młodych Uczonych i Artystów zmniejszamy odległość pomiędzy tymi dziedzinami wiedzy, wskazujemy na wspólne metody (sic!), wspólne cele i wspólny przedmiot badań tych dziedzin. Obalamy nieprawdziwy mit, że humanistą jest ten, kto nie zna i nie lubi nauk ścisłych, a ścisłowcem jest ten, kto nie lubi przedmiotów humanistycznych. Wskazujemy na uzupełnianie i dopełnianie się tych dziedzin.

Idź na górę