Jedność wiedzy, jedność poznania

Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademią Młodych Uczonych i Artystów ogłaszają studencki konkurs fotografii socjologicznej: Prywatne/Publiczne.

Do udziału zapraszamy wszystkich studentów! Przewidujemy atrakcyjne nagrody!

Czekamy na nadsyłanie Waszych prac do 19 kwietnia 2014 roku na adres mailowy: socjologia.konkurs@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu 30 kwietnia. Uroczyste wyróżnienie zwycięzców oraz otwarcie wernisażu prac odbędzie się 14 maja.

Zapraszamy na nasz fan page, by na bieżąco śledzić informacje dotyczące konkursu:  http://www.facebook.com/knss.uwr oraz na stronę Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Socjologicznego:  http://www.pts.wroclaw.pl/. Jednocześnie prosimy o dalsze przekazywanie informacji oraz jej publikację, by trafiła do możliwie jak największej liczby osób. Plakat i regulamin znajdują się poniżej.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFII SOCJOLOGICZNEJ pt.
„Prywatne/publiczne”
1. Organizatorem konkursu fotografii socjologicznej pt. „Prywatne/publiczne” jest Oddział
Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Koło Naukowe Studentów Socjologii
Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademia Młodych Uczonych i Artystów oraz Instytut
Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Tematyka konkursu jest dowolna,
jednak musi korespondować z tytułem konkursu.
3. Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Na konkurs można nadesłać prace które nie zostały poddane manipulacji polegającej na
wprowadzaniu zmian w sposób selektywny. Dopuszczalna jest obróbka globalna (np. zmiana
kontrastu, nasycenia, desaturacja etc.).
5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii (zestaw oznaczony wg podanego
kryterium będzie traktowany jako jedna praca).
6. Wymogi techniczne prac:
– minimum 3500 px (dłuższy bok), 300dpi, RGB
– tytuł wg wzoru imie_nazwisko_01, imie_nazwisko_02, itd.
– w wypadku zestawu imię_nazwisko_Z1_01, imię_nazwisko_Z1_02, itd. (kolejny zestaw
należy oznaczyć imię_nazwisko_Z2_01)
– zdjęcia można nadsyłać do 19.04.2014 do godziny 24:00 wyłącznie drogą elektroniczną
7. Fotografie spełniające wymogi techniczne należy nadsyłać na adres
socjologia.konkurs@gmail.com w tytule wpisując „konkurs”, dodatkowo w treści
wiadomości należy podać:
– imię
– nazwisko – nr telefonu
– adres e-mail
8. Przesłane pliki nie będą zwracane.
9. Uczestnik wysyłając zdjęcia na konkurs oświadcza, że jest ich autorem i udziela
Organizatorowi bezpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji na publikację nadesłanych
fotografii na polach eksploatacji określonych w Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych w dniu nadesłania prac na konkurs; w tym w szczególności na następujących
polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką bez ograniczeń co
do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne
wystawienie, wyświetlenie, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie.
10. Uczestnik konkursu bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne wady prawne
nadesłanych fotografii, w tym roszczenia osób trzecich dotyczące zarejestrowanego
wizerunku.
11. Prace nie spełniające wymogów regulaminu zostaną zdyskwalifikowane.
12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.04.2014.
13. Zdjęcia oceni jury w składzie:
– Jakub Ochnio – Związek Polskich Artystów Fotografików
– dr Julita Makaro – Polskie Towarzystwo Socjologiczne
– dr Łukasz Huculak – Akademia Młodych Uczonych i Artystów
– dr Agata Krasowska – Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
– Michał Borkowski – Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
14. Decyzje jury są ostateczne. 15. Informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.pts.wroclaw.pl.
16. O miejscu i terminie otwarcia wystawy połączonego z uroczystym wręczeniem nagród,
uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej wiadomości.
17. Jury ma prawo przyznać jedną nagrodę główną.
18. Jury ma prawo nie przyznać żadnej z w/w nagród.
19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do jury konkursu. Odwołania nie zostaną uwzględnione.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
21. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r.
Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

Idź na górę