Jedność wiedzy, jedność poznania

Przypominamy, że trwa się rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat.

JAK APLIKOWAĆ?

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

i przesłanie go na adres katarzyna.hubicka@um.wroc.pl.  Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2020 r.

Dokumenty w sprawie rekrutacji do Akademii należy składać w formie skanów na adres katarzyna.hubicka@um.wroc.pl. Oryginały dokumentów prosimy o przesyłanie pocztą do 31 maja 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Młodych Uczonych i Artystów można znaleźć również na stronie www.akademia.wroc.pl.

CZYM JEST AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW?

  • Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej dla młodych naukowców i artystów związanych z dolnośląskimi uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi;
  • Jest to inicjatywa, którą wyróżnia interdyscyplinarny, międzyuczelniany i elitarny charakter, ideą zaś jest jedność wiedzy;
  • Działalność Akademii ma wyzwolić potencjał, śmiałość i nieszablonowość młodych umysłów oraz stać się stymulatorem procesu rozwoju tzw. „trójkąta wiedzy”. Pomoże kształtować wizerunek Wrocławia jako ambitnego ośrodka akademickiego i naukowego przyjaznego ludziom młodym;
  • Zaproszenie do członkostwa wybitnych przedstawicieli młodego pokolenia naukowców wystosowane przez znamienite postaci polskiej nauki jest jednocześnie zachętą dla najlepszych absolwentów, doktorantów, artystów i badaczy, by związać swą przyszłość z Wrocławiem oraz tutejszymi uczelniami i instytutami badawczymi.

DZIAŁANIA AKADEMII

Akademia Młodych Uczonych i Artystów odbywa cykliczne spotkania seminaryjne, organizuje otwarte wykłady z różnych dziedzin nauki oraz inicjuje i uczestniczy w innowacyjnych projektach popularyzujących naukę i sztukę (np. cykl warsztatów, konferencja i publikacja „Nadmiar i Brak”; projekt badawczo-edukacyjny „Gucio”, dotyczący różnorodności genetycznej populacji pszczół; projekt „Matma nie gryzie”, który miał na celu pokazanie zastosowania matematyki we wszystkich dziedzinach wiedzy
i działalności człowieka; pilotażowy projekt „Język maszyn”, którego celem jest wykształcenie umiejętności logicznego myślenia u uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów; projekt warsztatów logiczno-krytycznych zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli wrocławskich szkół pt. „Porządne myślenie”; międzynarodowa konferencja psychiatryczna pt.Moneta o wielu stronach – różne perspektywy chorób psychicznych”; projekt badawczo-edukacyjny łączący filozofię i matematykę „Filomates”; projekt badawczo-edukacyjny dotyczący nasycenia medialnego sportu „SMS – Saturacja Medialna Sportu”; projekt mający na celu upowszechnienie wiedzy o roli badań naukowych we współczesnym społeczeństwie, „Danio Adventure! Nauka i Odkrycia” a także liczne seminaria i konferencje).  Członkowie Akademii tworzą prawdziwie interdyscyplinarne grupy badawcze (np. psychiatria i informatyka, sztuki plastyczne i informatyka, filozofia i matematyka) i prowadzą w swoim gronie projekty naukowe. Obecna na każdym spotkaniu Akademii wielość perspektyw poznawczych jest ucieleśnieniem źródłowych dla nauki idei: jedności wiedzy oraz jedności poznania.

Członkowie Akademii mogą nawiązać współpracę z prywatnymi firmami, które mogą fundować nagrody lub finansować część badań. Miasto udziela zaś wsparcia w poszukiwaniu sponsorów projektów naukowych oraz w realizacji projektów popularyzujących naukę. W przypadku starań o zewnętrzne dofinansowanie badań lub przyznanie grantów Kapituła Akademii Młodych Uczonych i Artystów udziela członkom rekomendacji.

KAPITUŁA

Wyboru pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów dokonała Honorowa Kapituła. W ten sposób zapewniono Akademii elitarny charakter, najwyższy poziom i niezależność. Jest to starannie wyselekcjonowane grono cenionych postaci ze świata nauki. Zasiadają w niej:

  • prof. Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
  • prof. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Tadeusz Luty Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • prof. Maciej Żylicz Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Kapituła przyjmuje od członków Akademii sprawozdanie z działalności.

Idź na górę