Jedność wiedzy, jedność poznania
  • Strona główna
  • Archiwum
  • CONFERENCE PROGRAM RELEASED! “Caspar Neumann. Souls And Funds. Book Of Births And Funerals For The City Of Wrocław”

Interdisciplinary scientific conference Tables of birth and death for the city of Wrocław. A new reading of Caspar Neumann’s (1648-1715) legacy in the interdisciplinary perspective / Tablice narodzin i śmierci dla miasta Wrocławia. Nowe odczytanie dziedzictwa Caspara Neumanna (1648-1715) w perspektywie interdyscyplinarnej within the project  „Caspar Neumann. Souls and Funds. The Book of Births and Funerals for the City of Wrocław” 

Organizer: The Academy of Young Scholars and Artists

Deadline: October 25th, 2021

Place: Ossoliński National Institute in Wrocław (conference hall)

 

Dear Participants,

We are pleased to invite you to the Conference “Caspar Neumann. Souls And Funds. Book Of Births And Funerals For The City Of Wrocław” that will take place in the Ossoliński National Institute on October 25th 2021. To attend the conference online streaming, please join online streaming. We are looking forward to this virtual meeting!

9:00: Welcome and inaugural keynote / Powitanie i wykład inauguracyjny https://youtu.be/hRwnT4Z2KpE

9:45 Musical and auditory tombeaux / Muzyczne i audialne tombeaux https://youtu.be/5anHjAtNRhk

11:00 Profane death – Funeral customs – Wrocław demographics / Śmierć nieczysta – Zwyczaje funaralne – Demografia Wrocławia https://youtu.be/64UfYqPDgUE

12:40 The fragility of life. Medicine – Biopolitics – Ecology. Prevention and prospects / Kruchość życia. Medycyna – Biopolityka – Ekologia. Profilaktyka i perspektywy https://youtu.be/4lPApAvlCuc

15:00 Memento mori. Wrocław’s mortal-arts / Memento mori. Sztuka mortualna Wrocławia https://youtu.be/mxnCekQkcSI

Detailed program of this event may be found at Program

Call for papers 

One of the emblematic figures in the history of Wrocław was Caspar Neumann (1648-1715), a versatile scholar, pastor, inspector of Lutheran schools and churches in Wrocław. He was particularly fascinated by the issue of mortality, and the fruits of this fascination were manifested in his scientific and artistic activities. He is considered a pioneer of demographic statistics. Caspar Neumann created a list of births and deaths (the so-called “Neumann tables”) based on the population of Wrocław from the end of the 17th century. Thanks to the interest in these calculations and insights from a group of international scientists, including Gottfried W. Leibnitz (1646-1716) and Edmond Halley (1656-1742), Wrocław (Breslau, Wratislavia) became, in a way, a model city for the calculation of pension contributions and the then established insurance funds. Prepared by Caspar Neumann, the list of births and deaths was published in the “Philosophical Transactions of the Royal Society” in 1693 by E. Halley as An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, drawn from curious Tables of the Birth and Funerals at the city of Breslaw, with an Attempt to acscertain the Price of Annuities upon Lives. Due to its specific location, the city of Wrocław served as a model for determining pension contributions and the insurance funds that were established at that time. It was one of the first initiatives of its kind in Europe. 

Neumann’s interest in mortality had its articulation in artistic activities, such as the songs and hymns he composed, one of which, “Liebster Gott, wann werd ich sterben”, became the basis for the text of J.S. Bach with the same title (in the catalog of the composer’s works it is BWV 8). 

However, the question arises, how can we use the heritage left to us by Caspar Neumann, an inhabitant of Wrocław, fascinated by demographic issues, mortality, vanitas motifs, which have turned into scientific and artistic activities? Can we replace the statistical bars of birth and death with reflection aimed at improving our safety, physical and mental health, well-thought-out social and artistic activities, creating attitudes and the idea of ​​openness and respect, in order to become (or maybe remain?) A “model (smart)” a city ”of the 21st century? Therefore, it is a question about the position of Wrocław on the map of various research, innovative, artistic and ideological perspectives. 

It is certainly not possible to use the potential of this heritage in just one scientific discipline. Currently, we hear the most about death in the context of the Covid-19 pandemic, and it will undoubtedly continue to do so for a long time, as many extraordinary situations have happened since November 2019, which have brought a lot of previously unknown data about ourselves, requiring analysis. However, apart from the pandemic, there are still a number of other problems that lead to the loss of the most valuable values, including health and life. So how do we take advantage of the legacy left to us by Caspar Neumann? 

This cultural heritage is understood here as a broad space for discussion on preventive actions that affect human life, especially the inhabitants of Wrocław. It is, among others, o the scope of protection of physical and mental health, care for the environment, including air quality and climate, biopolitics, including human rights, constructing ideological mechanisms allowing for the cultivation of cultural values, broadly understood engineering and mechanical activities, demographic and economic issues, creating space for free artistic expression or others not mentioned here. The aim of this conference is to try to draw attention to the broader, interdisciplinary context of scientific research (often with a very narrow specialization) and artistic activities, focusing on one topic initiated by Caspar Neumann’s Birth and Death Tablets. The current situation of Wrocław and the problems of Wrocław citizens will be verified, but they go much further than the 17th-century Neumann demographic statistics.

 

Jedną z emblematycznych postaci w historii Wrocławia był Caspar Neumann (1648-1715), wszechstronny uczony, pastor, inspektor luterańskich szkół i kościołów we Wrocławiu. Szczególnie fascynowały go zagadnienia umieralności, a owoce tej fascynacji przejawiały się w jego działalności naukowej i artystycznej. Uważany jest za pioniera statystyki demograficznej. Caspar Neumann stworzył bowiem spis narodzin i zgonów (tzw. „tablice Neumanna”) w oparciu o ludność Wrocławia z końca XVII wieku. Dzięki zainteresowaniu tymi obliczeniami i spostrzeżeniami grona międzynarodowych naukowców, w tym m.in. Gottfrieda W. Leibnitza (1646-1716) i Edmonda Halleya (1656-1742), Wrocław (Breslau, Wratislavia) stał się niejako miastem modelowym dla obliczania składek emerytalnych i powstających wówczas funduszy ubezpieczeniowych. Przygotowany przez Caspara Neumanna spis urodzeń i zgonów został opublikowany na łamach „Philosophical Transactions of the Royal Society” w 1693 r. przez E. Halleya jako An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, drawn from curious Tables of the Birth and Funerals at the city of Breslaw, with an Attempt to acscertain the Price of Annuities upon Lives. Miasto Wrocław ze względu na swoje specyficzne położenie posłużyło za wzór dla ustalenia składek emerytalnych i powstających wówczas funduszy ubezpieczeniowych. Była to jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw w Europie. 

Zainteresowanie Neumanna zagadnieniem umieralności miało swoją artykulację w działaniach artystycznych, jak tworzone przez niego pieśni i hymny, z czego jedna, „Liebster Gott, wann werd ich sterben” stała się podstawą tekstu kantaty J.S. Bacha o takim samym tytule (w katalogu dzieł kompozytora to BWV 8). 

Rodzi się jednak pytanie, jak możemy współcześnie skorzystać z dziedzictwa pozostawionego nam przez Caspara Neumanna, wrocławianina, zafascynowanego zagadnieniami demograficznymi, umieralnością, motywiką vanitas, które przekształciły się w działania naukowo-artystyczne? Czy możemy zamienić statystyczne słupki narodzin i śmierci na refleksję zmierzającą ku poprawieniu naszego bezpieczeństwa, zdrowia fizycznego i psychicznego, przemyślanych działań społecznych i artystycznych, kreowania postaw i idei otwartości i szacunku, by znowu stać się (a może pozostać?) „modelowym (smart) miastem” XXI wieku? Jest to zatem pytanie o miejsce w jakim znajduje się obecnie Wrocław na mapie różnych perspektyw badawczych, innowacyjnych, artystycznych i ideowych.  

Wyzyskanie potencjału tego dziedzictwa z pewnością nie jest możliwe na gruncie wyłącznie jednej dyscypliny naukowej. Obecnie o śmierci najwięcej słyszymy w kontekście pandemii Covid-19 i niewątpliwie będzie tak jeszcze przez długi czas, gdyż od listopada 2019 r. wydarzyło się wiele nadzwyczajnych sytuacji, które przyniosły wiele nieznanych dotychczas danych o nas samych, wymagających analizy. Poza pandemią wciąż jednak istnieje szereg innych problemów, które prowadzą do utraty najcenniejszych wartości, w tym m.in. zdrowia i życia. Jak zatem skorzystać z dziedzictwa pozostawionego nam przez Caspara Neumanna? 

To dziedzictwo kulturowe rozumiane jest tu jako szeroka przestrzeń do dyskusji nad działaniami profilaktycznymi mającymi wpływ na życie człowieka, zwłaszcza mieszkańców Wrocławia. Chodzi tu m.in. o zakres ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego, dbałości o środowisko, w tym o jakość powietrza i klimat, biopolitykę w tym prawa człowieka, konstruowania mechanizmów ideowych pozwalających na pielęgnowanie wartości kulturowych, szeroko rozumianych działań inżynieryjno-mechanicznych, zagadnień demograficzno-ekonomicznych, tworzenie przestrzeni dla wolnej wypowiedzi artystycznej czy też inne tutaj niewymienione. Celem tej konferencji jest próba zwrócenia uwagi na szerszy, interdyscyplinarny kontekst prowadzonych badań naukowych (często o bardzo wąskiej specjalizacji) i aktywności artystycznych, skupiających się wokół jednej tematyki zainicjowanej przez „Tablice narodzin i śmierci” Caspara Neumanna. Weryfikacji zostanie poddana obecna sytuacja Wrocławia i problemy wrocławian, wychodzące jednak znacznie dalej, poza neumannowską XVII-wieczną statystykę demograficzną. 

 

Idź na górę