Jedność wiedzy, jedność poznania

 

Kapituła Akademii Młodych Uczonych i Artystów wybrała 12 najbardziej utalentowanych młodych naukowców i twórców spośród ponad 40 zgłoszonych wybitnych przedstawicieli młodego pokolenia nauki i sztuki.

Aby znaleźć się w gronie Akademii kandydaci, którzy nie ukończyli jeszcze 35 lat, musieli wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami w swojej dyscyplinie i uzyskać rekomendację ze strony rad naukowych. Oprócz tego młodzi naukowcy i twórcy musieli wykazać się zainteresowaniem współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki.

W wyniku długiej i zagorzałej dyskusji Kapituła podjęła decyzję o uhonorowaniu członkostwem w Akademii następujących osób:

dr Dariusz Buraczewski (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny)
dr Małgorzata Cebrat (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN)
dr Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
dr Dorota Frydecka (Akademia Medyczna, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego)
mgr Paweł Hendrich (Akademia Muzyczna, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii)
dr hab. Ewa Jankowska (Zakład Antropologii, PAN)
mgr Jakub Jernajczyk (Akademia Sztuk Pięknych, Katedra Sztuki Mediów)
dr Artur Krężel (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii)
dr hab. Marek Szydło (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii)
dr inż. Marcin Syperek (Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki)
dr hab. Piotr Śniady (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny)
dr inż. Robert Zaleśny (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)

 

Misja Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Celem Akademii Młodych Uczonych i Artystów jest wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów. Akademia będzie miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej na najwyższym poziomie. Zaproszenie do członkostwa w niej ma być wyrazem szacunku dla działalności i osiągnięć młodego pokolenia uczonych i twórców, dlatego wystosowane będzie przez honorową Kapitułę złożoną z wybitnych postaci środowiska naukowego i artystycznego (wśród nich znajdują się m.in. Prezesi Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Opieka ze strony przedstawicieli Kapituły stanowić będzie dla członków Akademii nie tylko szansę na dalszy rozwój, ale i nawiązanie kontaktów w kraju i na świecie.

Działalność Akademii

Członkowie Akademii będą mieli możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć na styku rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Będą mogli odbywać cykliczne spotkania obejmujące wykłady i warsztaty prowadzone przez nich samych lub zapraszanych wybitnych naukowców oraz popularyzatorów nauki i innowacji. Członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów mogą tworzyć interdyscyplinarne zespoły badawcze a także prowadzić w swoim gronie projekty naukowe. Wzorem podobnych inicjatyw w Niemczech zarówno sami uczestnicy jak i działająca w ich imieniu Kapituła powinni nawiązywać współpracę z biznesem (fundacjami). Jednak szczegółowa działalność Akademii będzie zależała przede wszystkim od jej członków – to oni nadadzą jej kierunek rozwoju i ostateczny kształt oraz określą tematyczny obszar jej zainteresowań. Długość kadencji członków wynosić będzie 5 lat. Ich siedzibą będą pomieszczenia udostępnione przez Urząd Miejski Wrocławia lub wrocławskie uczelnie.

 

Idź na górę