Jedność wiedzy, jedność poznania
nadmiar i brak

Pod koniec roku 2013 ukazał się pierwszy wspólny tom Nadmiar i Brak. W tomie tym członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów zamieścili swoje teksty i reprodukcje dzieł artystycznych. 

“Charakteryzując współczesność mówi się często o nadmiarze: przeroście formy, nadprodukcji obrazów i informacji, nadmiernej konsumpcji. Jednocześnie łatwo można wskazać obszary dotkliwego braku i pustki”. Tymi słowami rozpoczyna się Wstęp do książki „Nadmiar i brak”. Publikacja została wydana pod koniec ubiegłego roku wspólnymi siłami Akademii Młodych Uczonych i Artystów i Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest to dwujęzyczny (polsko-angielski) tom, w którym zamieszczono 13 artykułów oraz dziesiątki reprodukcji prac artystycznych; ogółem w tomie swoje prace umieściło 68 twórców – artystów i naukowców. Spoiwem całego wydawnictwa jest tytułowy problem nadmiaru i braku, problem ujmowany jest z wielu perspektyw, zarówno naukowych jak i artystycznych.

Tom recenzowali profesorowie: Maria Poprzęcka i Adam Jezierski. W recenzji Marii Poprzęckiej czytamy: “zaletą wydawnictwa jest szerokie ujęcie tematu – od perspektywy kosmologicznej zarysowanej w tekście ks. Michała Hellera, poprzez mikroskalę w ujęciu Krystyny Dąbrowskiej, po analizę ontologiczno-egzystencjalną Bartłomieja Skowrona. Połączenie w jednym tomie abstrakcyjnych wywodów matematycznych (Piotr Śniady, Jarosław Drapała, Dariusz Buraczewski) z krytycznym ujęciem zachodzących tu i teraz procesów cywilizacyjnych (Katarzyna Kopecka-Piech, Roland Zarzycki, Marcin Drąg i Adam Mrozowicki) znacznie poszerza grono potencjalnych odbiorców”.

Adam Jezierski jako największy walor wydawnictwa podkreśla dobrze pojętą interdyscyplinarność: “Obserwuje się obecnie powstawanie absurdalnie wąskich specjalizacji, a jak wielokrotnie pokazała historia nauki, najciekawsze i najważniejsze zagadnienia badawcze leżą na styku różnych, niekiedy pozornie odległych dziedzin nauki. […] Tom „Nadmiar i brak”, będący doskonałym przykładem interdyscyplinarności, w pełni zasługuje na szeroki odbiór w kraju i za granicą.”

 

Zgromadzonym w tomie tekstom towarzyszą reprodukcje prac artystów związanych z wydziałami Malarstwa i Rzeźby oraz Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace grafików ukazują problem nadmiaru i braku w kontekście
poznawczym i społecznym, prace zaś malarskie dobrane zostały podług zasady: pusto i powściągliwie vs bogato i zachłannie, zwracając tym samym uwagę na estetyczne implikacje tytułowej opozycji.
Maria Poprzęcka zwraca szczególną uwagę na naukowo-artystyczny charakter wydawnictwa: “Na wzajemne powiązania nauki i doświadczenia estetycznego wskazują bezpośrednio teksty Jakuba Jernajczyka i Łukasza Huculaka. Całość dopełnia prezentacja twórczości projektowej Bartłomieja Muchy, w dowcipny sposób komentującego materialistyczny fetyszyzm współczesnej cywilizacji. […] Niezwykle
cenna z naukowo-popularyzatorskiego punktu widzenia inicjatywa wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów stanowi w mojej opinii oryginalne i skuteczne narzędzie zbliżenia pomiędzy artystami i naukowcami. Podejmując na gruncie interdyscyplinarnym próbę konkretyzacji istotnych, a nie zawsze oczywistych pojęć „nadmiaru” i „braku” inspiruje wzajemne zrozumienie, a nawet współpracę badawczą. Lektura recenzowanego tomu, łącząc wartość poznawczą z przyjemnością obcowania ze sztuką współczesną, niesie satysfakcję zarówno intelektualną,
jak i estetyczną.”

„Nadmiar i brak”, Wrocław 2013, ss. 250.
Redaktorzy tomu: Łukasz Huculak, Bartłomiej Skowron,
Krystyna Dąbrowska, Jakub Jernajczyk, Małgorzata Zakrzewska, Roland Zarzycki.
Wydawcy: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Akademickie.
Projekt graficzny i skład: Monika Aleksandrowicz Arte Buena

Tom online: Nadmiar i Brak, red. Ł. Huculak, B. Skowron, J. Jernajczyk, R. Zarzycki,  K. Dąbrowska, M. Zakrzewska, Wrocław 2013.

Idź na górę