Jedność wiedzy, jedność poznania
Monografia członkini AMUiA

Nasza Członkini dr Katarzyna Maria Zoń wydała monografię pt. „Cywilnoprawne uwarunkowania udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny w prawie polskim”.

“Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie, w którym dokonano analizy oraz interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanych z udzielaniem przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny. Rozważania przeprowadzono w kontekście prawnych uwarunkowań ich realizacji, przesłanek przedmiotowych i podmiotowych oraz standardów wykonywania zawodu lekarza. Podjętą problematykę odniesiono następnie do cywilnoprawnych konsekwencji zastosowania tych rozwiązań, ujmowanych zarówno z perspektywy pacjenta, jak i lekarza. Odwołano się pomocniczo również do kontekstów pozaprawnych (etycznych, społecznych, ekonomicznych). Prezentowana praca jest pierwszym monograficznym opracowaniem zagadnienia cywilnoprawnych uwarunkowań udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny w polskiej literaturze cywilistycznej”.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20952-cywilnoprawne-uwarunkowania-udzielania-przez-lekarza-swiadczen-zdrowotnych-w-modelu-telemedycyny-w-prawie-polskim-katarzyna-zon#opis

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury!

Idź na górę