Dlaczego warto być członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów?

Członkostwo Akademii daje możliwości z zakresu:

 • rozwoju poznawczego związanego ze współpracą z wyróżniającymi się badaczami z innych dziedzin oraz z artystami
 • szerszego spojrzenia na uprawianą dziedzinę, konfrontowania własnej metody i wyników badań z innymi metodami i wynikami
 • nawiązania współpracy badawczej i budowania zespołów ponaddziedzinowych
 • przekraczania znieruchomiałości środowiskowych
 • współtworzenie środowiska dla niezależnego rozwoju poznawczego i artystycznego
 • finansowania śmiałych projektów edukacyjnych, edukacyjno-badawczych  i popularyzatorskich
 • współkształtowania działań na styku sztuki i nauki
 • wpływania na politykę naukową i edukacyjną miasta i regionu
 • wspólnego starania się o granty
 • możliwość oceny wniosków  grantowych i stypendialnych najlepszych wrocławskich naukowców i artystów
 • wpływ na przyszłość naukową Wrocławia i Dolnego Śląska
 • pozyskiwania rekomendacji Honorowej Kapituły dla przedsiębranych projektów
 • nawiązywania kontaktów z innymi Akademiami Młodych na całym  świecie
 • współtworzenia ruchu  Akademii Młodych
 • poszerzania horyzontów naukowych i kulturalnych poprzez osobisty kontakt z intrygującymi osobowościami
 • zdobywania doświadczeń w pokonywaniu barier instytucjonalnych i administracyjnych przy realizacji pomysłów
 • promocji wyników własnych badań naukowych i działań artystycznych
 • korzystania z miejsc udostępnionych przez Wrocławskie Centrum Akademickie (Rynek 13, Wrocław)

 

Opinie członków Akademii

Przebywając w hermetycznym, zamkniętym środowisku artystów teatralnych, nie miałbym możliwości poznania tak wielu utalentowanych i posiadających rozległą wiedzę specjalistyczną naukowców i artystów. Dzięki Akademii możliwa staje się konfrontacja z diametralnie różnymi spojrzeniami na świat. To powoduje, iż nowe, wcześniej nieznane kierunki rozumienia oraz interpretowania rzeczywistości stają się naturalnym, niewymuszonym impulsem do coraz głębszych poszukiwań w sztuce teatru. To co do tej pory niedostępne czy bardzo odległe – poprzez spotkania z akademikami – automatycznie staje się bliskie, przyswajalne, konkretne. Dochodzi do autentycznej wymiany myśli oraz ducha ludzi skrajnie różnych, których szanse spotkania bez AMUiA byłby równe zeru. Owe spotkania to największa wartość.

 

Krzysztof Boczkowski

 

 


 

 

Możliwość współtworzenia Akademii Młodych Uczonych i Artystów niesie ze sobą wiele pożytku, w szczególności poznawczego, choć odnalezienie się pośród tak wielkiej różnorodności perspektyw jest także wyzwaniem. Jestem filozofem, dzięki bliskiemu kontaktowi z uczonymi z nauk przyrodniczych rozkruszyłem wiele wcześniej żywionych i  naiwnych przekonań dotyczących struktury procesów naukowych, jak i nauki samej. Kontakt z artystami, z niecodziennym, twórczym i przekraczającym wszelkie koleiny myślowe nastawieniem, zachęcił mnie do podejmowania śmiałych przedsięwzięć filozoficznych a nawiązana współpraca badawcza urozmaiciła i rozwinęła mój warsztat filozoficzny.

 

Bartłomiej Skowron

 


 

 

Członkostwo w Akademii Młodych Uczonych i Artystów daje możliwość interdyscyplinarnej współpracy na granicy nauk humanistycznych, nauk o życiu, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i technicznych. Dzięki współpracy w ramach Akademii udało nam się wspólnie napisać nowatorski projekt badawczy dotyczący funkcji poznawczych u pacjentów chorujących na schizofrenię z uwzględnieniem danych genetycznych, klinicznych, neuropsychologicznych z wykorzystaniem modeli analitycznych i modeli sztucznych sieci neuronowych.

 

Dorota Frydecka

 


W swojej pracy zawodowej – badawczej, twórczej i dydaktycznej – poruszam się na granicy wielu dziedzin nauki, a także pomiędzy nauką i sztuką. Na tym polu Akademia Młodych Uczonych i Artystów stwarza mi nieocenione możliwości wymiany poglądów oraz bezpośredniej współpracy z wybitnymi reprezentantami różnych dyscyplin. Członkostwo w AMUiA otwiera wiele drzwi i ułatwia kontakt z miejskimi, krajowymi oraz światowymi ośrodkami naukowymi. Jako projekt Wrocławskiego Centrum Akademickiego Akademia Młodych Uczonych i Artystów umożliwia również realizację śmiałych, nowatorskich programów popularyzatorskich i edukacyjnych, kierowanych do mieszkańców naszego miasta.

Jakub Jernajczyk


 

Myślę, że bycie członkiem Akademii wiąże się nie tylko z czystą przyjemnością obcowania z osobami reprezentującymi bardzo różne i często odmienne od własnej dziedziny nauki i sztuki, ale przede wszystkim z możliwością twórczego działania wspólnego, którego celem jest zarówno samorozwój i rozwój zbiorowy, jak i dostrzeganie potencjału synergii, łączenia sił, działania dla dobra wspólnego, jakim jest wiedza.

 

Adam Mrozowicki


 

Akademia jest wyjątkowym we Wrocławiu projektem interdyscyplinarnym, łączącym młodych naukowców i artystów rozlicznych uczelni oraz instytutów badawczych, którzy pracują w odległych od siebie dziedzinach nauki i sztuki. Ludzi o bardzo rozmaitych filozofiach życiowych i odmiennej optyce. Dzięki efektowi synergii Akademia umożliwia działania na rzecz Wrocławia i jego mieszkańców (w tym uczniów szkół), które nie mieszczą się w wąsko pojmowanych dziedzinach. Jej działania stanowią często wyzwanie intelektualne dla jej członków: dobrym przykładem jest choćby tom „Nadmiar i brak”, przepiękne wydawnictwo łączące rozmaite perspektywy.

 

Piotr Śniady


Nie miałam pojęcia, że pomimo finansowego i etycznego kryzysu, z jakim obecnie zmaga się nauka w Polsce, we Wrocławiu wciąż żyją i aktywnie działają młodzi ludzie reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki, ludzie, którzy mają swoje pasje i jednocześnie posiadają determinację, aby te pasje realizować w mało sprzyjających warunkach.  Spotkania z akademikami udowodniły mi, że istnieje również inna bardziej optymistyczna twarz polskiej nauki.

Ewa Jankowska

 


 

Akademia jest doskonałą platformą do nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy osobami zajmującymi się zupełnie innymi dziedzinami nauki oraz artystami. Członkostwo w AMUiA umożliwia swobodny przepływ myśli, pomysłów oraz idei, które bardzo często owocują wspólnymi projektami badawczymi, spotkaniami czy uczestnictwem w konferencjach i spotkaniach naukowych. Co więcej, jako członkowie Akademii mamy możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach zwiększających zasób naszych umiejętności czy spotykania ciekawych  ludzi. 
Marcin Drąg